Visiting Students

Past:

1. Shaohua Gu- PhD 2012: Pressure-Senstive Reservoirs.
2. Fan Liu- PhD 2012: Laboratory Study and Modeling of Recovery Mechanisms of Oil using Steam and Chemical Flooding.
3. Wenchao Liu- PhD 2013: Modeling of low permeable porous media.
4. Jie Fan- PhD 2014: Heat Utilization research of SAGD and Injection-Production Parameters Optimization.
5. Jiaming Zhang- PhD 2014: Formation Blockage Removal Technology using Nitrogen Foam: Mechanism and Optimization.
6. Carline Schardong- PhD Summer 2013: Water Treatment.
7. Mohammad Beygi- MSc Summer 2013: 3 Phase Flow
8. Alejandro Guerrero- MSc 2013: Reservoir Simulation.
9. Dashuang He – PhD 2015.  Petroleum geology and geochemistry.
10. Rui Huang- PhD 2014. Work with Hui Liu and Kun Wang.
11. Diana Khodenko- PhD 2015: Optimization of Horizontal Well Washing.
12. Shuling (Celine) Yang-  B.Eng: 2016.  Fitness landscapes and differential evolution algorithm.
13. Wenhao Chen- PhD 2014: Large-scale GPU-based reservoir simulation.  Port legacy code onto accelerators.
14. Jian Yang– PhD 2015: Methodology of Desigh Injection and Production Parameters and Enhancing Heat Utilization Efficiency for Thermal Recovery of Heavy Oil Reservoirs.
15. Mingjun Chen- PhD 2015: Unconventional Oil and Gas.
16. Qianxiang Zang- MSc Summer 2013: Numerical Method/ CMG.
17. Chenxing Wang- MSc Summer 2013:  Numerical Method/ CMG
18. Haiwei Zhou- MSc Summer 2013: Numerical Method/ CMG.
19. Jiawei Tian- MSc Summer 2013: Numerical Method/ CMG.
20. Wei Wang- MSc Summer 2013: Numerical Method/ CMG.
21. Zhen Gao- MSc Summer 2013: Numerical Method/ CMG.
22. Shihan (Crystal) Zhang- MSc Summer 2013: Numerical Method/ CMG.
23. Qilu Xu- PhD 2016
24.Xiankang Xin-PhD 2016
25. Linkai Li- PhD 2017
26. Yu Lu- PhD 2017
27. Xiaojiang Yang- PhD 2017
28. Yang Bin- PhD 2017
29.
Chunyu Wang-PhD 2018
30. Jiachen Huang – PhD 2018

Visiting Scholars

Present:

 

Past:

1. Wensheng Wu,  Mar. 2011 – Sept. 2011
2. Lihua Shen,  Aug. 2011 – Oct. 2011
3. Yuanle Ma,  Jun. 2012 – Jul. 2012
4. Yinnian He,  Sept. 2012 – Dec. 2012
5. Jian Su,  Mar. 2013 – Mar. 2013
6. Jiayi Liu,  Mar. 2013 – Mar. 2013
7. Ang Li,  Sept. 2012 – Jun. 2013
8. Guanren Huan,  Jun. 2013 – Aug. 2013
9. Jian Li,  Jul. 2013 – Aug. 2013
10. Yuanle Ma,  Sept. 2013 – Oct. 2013
11. Lorraine Sobers,  Jan. 2014 – Jan. 2014
12. Kaitai Li,  Jan. 2014 – Feb. 2014
13. Lijun You,  Oct. 2013 – Apr. 2014
14. Liquan Mei,  May 2013 – May 2014
15. Zhixian Gui, April 2014 – Dec.2014
16. Miguel Moreles,  Aug. 2014 – Jul 2014
17. Kaiyuan Chen, Aug. 2014 – Sept. 2014
18. Yuanle Ma,  Sept 2014 – Nov 2014
19. Aixiang Huang, Oct. 2014
20. Jie Chen,  Sept 2014
21. Shuyu Sun, Sept. 2014
22. Ruihe Wang, Sept. 2014
23. Jian Yuan, Sept. 2014
24. Guoliang He, June 2014 – May 2015
25. Yanfeng He, June 2014 – May 2015
26. Jingen Deng, July 2014 – June 2015
27. Guanghui Wu, Feb. 2015 – Jan. 2016
28. Yuxuan Liu, Oct. 2015 – Sept. 2016
29. Liguo Zhong, Nov. 2015 – Oct. 2016
30. Yan Chen, Sept. 1, 2015 – Aug. 31, 2016
31. Zhihua Luo, Mar. 1, 2016 – Feb. 28, 2017
32. Jinghong Hu, Mar 1, 2016-Feb 28, 2017
33. Dujie Hou, Feb 4, 2017- Mar 4, 2017
34. Wei Li, Oct. 29, 2016-Oct.31, 2017
35. Fanhui Zeng, Sept. 1, 2016 – Aug. 31, 2017
36. Haifeng Chen, Nov. 1, 2016-Oct.31, 2017
37. Hui Wang, Dec. 3, 2016 – Nov. 30, 2017
38. Jing Wang, Dec. 3, 2016 – Dec. 2, 2017
39. Liping Zhu, Jun. 28, 2016 – Jun. 27, 2017
40. Yingqin Wu, Dec. 23,  2017 – Dec. 31, 2018
41. Qing Cao
42. Yongge liu
43. Yong Wang

44. Yumei Li
45. Dandan Yin
46. Dongfeng Zhao
47. Liangbin Dou
48. Ming Yue
49. Mingqiang Hao
50
. Wei Pang
51. Xiaoyu Xu
52. Yingzhong Yuan
53. Rui Yu