Our research team currently has 44 PhD students and 3 MSc students.

PhD students:


Kexin (Kyson) Su
Mahtab Ghoroori
Maojie Chai
Mehdi Eisapour
Mohammad Zeidani
Mohammad Ali Mirza
Peng Deng
Siqi Xie
Steven Samoil

Shixuan Cheng
Wei Liu
Wei Wu
Xuantong Lei
Yingying Fan
Ziteng Huang
Zixiang Wei
Zhe Sun
Zhenqian Xue

Visiting PhD students:

Bo Liao
Fuwei Wang
Haitao Li
Jianfei Bi
Min Ma
Pengfei Xie

Qiyang Gou
Shuai Cui
Shuya Chen
Tong Wang
Xiang Chen
Xiangyu Liu
Yanling Gao
Yanping Shi
Yuping Wu
Yunfei Guo

 

MSc students:

Thomas Hujon
Yuming Zhang