Our research team currently has 44 PhD students and 3 MSc students.

PhD students:


Jiaming(Michael ) Liu
Mahtab Ghoroori
Maojie Chai
Mehdi Eisapour
Mohammad Zeidani
Mohammad Ali Ahmadi
Mohammad Ali Mirza
Peng Deng
Siqi Xie
Steven Samoil

Shixuan Cheng
Wei Liu
Wei Wu
Xuantong Lei
Yingying Fan
Ziteng Huang
Zixiang Wei
Zhe Sun
Zhenqian Xue

Visiting PhD students:

Jing Wen
Luling Cao
Jingang Fu
Yuxiang Zhang
Zijie Wang

Yapeng Tian
Yuting He
Nanlin Zhang
Yanling Gao
Long Peng
Zhichao Yu
Haitao Li
Shuai Cui
Shuya Chen
Yanping Shi

 

MSc students:

Thomas Hujon
Yuan Ji
Yuming Zhang